Utbildning och Forskning

25/1 - 20

På Gröna Klustret anordnas kurser, seminarier och utbildningar. Vi kan fungera som kontaktperson i utbildnings- och forsknings frågor samt koordinera behov och identifiera lämpliga aktörer.

Utbildning

Gröna Klustret Nuntorp erbjuder en rad olika utbildningar inom bland annat ledarskap, ekonomi och HLR. Utbildningssatsningen görs tillsammans med eDIT, Ett Dalsland i Tillväxt och Kunskapsförbundet Väst. Utbudet för vårens kurser och utbildningar kommer att presenteras i januari 2020.

Kunskapsförbundet Väst är en av Västsveriges största utbildningsaktörer. https://www.kunskapsforbundet.se/Vi erbjuder ett brett utbud av gymnasie- och vuxenutbildningar av god kvalitet. Kunskapsförbundet Väst är ett kommunalförbund som ägs av Vänersborgs kommun och Trollhättans stad. Hos oss studerar cirka 3 000 elever på gymnasiet och nästan 3 000 studenter på vuxenutbildningen.

eDIT’s huvudsakliga ändamål är att samordna och genomföra kompetensutveckling för privat, offentlig och ideell sektor samt övrig verksamhet som främjar lokal tillväxt. Projektet drivs med stöd från jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. http://www.ettdalslanditillvaxt.se/

Detta ser vi i Gröna Klustret som en bra sak att samverka kring, onödigt att tre olika aktörer ordnar liknande kurser på var sitt håll, när vi kan göra det tillsammans!

Kontinuitetsskog i teori och praktik 3-5/2 2020 kl. -17.30
Plats: Nuntorps huvudbyggnad   

Utbildning på Gröna klustret                                                                           

För anmälan, klicka här:

 

Skolstart på Nuntorp 19-08-19

Det är Dinglegymnasiet AB som står bakom det nya gymnasiet, och det är Naturbruksprogrammet och gymnasiesärskola som bedrivs. Elevtillströmningen har varit god och klasserna är fulla. Samarbete med Gröna Klustret och företagen som finns på området är en grundpelare för skolans verksamhet. Skolans målsättning är att svara upp mot de gröna näringarnas behov och förväntningar beträffande framtidens arbetskraft.

http://www.nuntorpsgymnasiet.se/

https://www.ja.se/artikel/59978/nya-nuntorp-gymnasiet-i-samarbete-med-branschen.html.se

Grön Integration

Den 30 september avslutas projektet GRÖN UTVECKLING. Det har varit en kurs i Grön integration som haft ca 30 deltagare i två omgångar. Kursen har innehållit SFI och praktik för deltagarna, där några har kommit ut i arbetsliv. På grund av ändrade förutsättningar för arbetsförmedlingen och kommunerna är projekt som detta inte möjliga i dagsläget. Vi har kontinuerlig dialog med båda parter och ser vad framtiden kan ge.

Forskning

Vi i Gröna Klustret vill vara aktiva inom forskning och utveckling med att erbjuda resurser till projekt, t.ex provplatser, datainsamling, analyser och rapportering.

Vi genomför just nu en förstudie om gröna baljväxter som är ett klimatsmart val!

Övergripande målet är “en konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt som relevanta nationella miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning och bidra till hållbar utveckling i hela landet”

Bakgrund

• Flera utmaningar finns för att nå regeringens mål på 30 procent ekologisk jordbruksareal och att 60 procent av den offentliga konsumtionen ska utgöras av ekologiska livsmedel 2030.

• Enligt Ekoweb (jan 2018) är andelen svenskproducerade ekologiska livsmedel störst inom ägg och mejeri, medan större delen av exempelvis ekologiska baljväxter och frö fortfarande är import

• Att odla baljväxter är utifrån det ekologiska perspektivet mycket gynnsamt i och med dess kvävefixerande egenskaper samt dess positiva fördelar i växtföljden.

• Flera studier har genomförts för olika delar av processen. Vi vill nu ta fram underlag för att kunna start fullskalig produktion av baljväxter för humanföda

Syfte, förstudie
Att med hjälp av omvärldsbevakning och analyser, identifiera behov och utmaningar för att svenskt odlade, grönskördade frysta baljväxter kan bli en kommersiell produkt som livsmedel.
Syftet med förstudien är att bana väg för genomförandeprojektet.

Förstudien planeras pågå fram till februari 2020.

Resultatet ska bli en ansökan till ett genomförandeprojekt med mål att ta fram underlag för fullskalig produktion av baljväxter som humanföda.

Vi tackar våra sponsorer, Fyrbodals Kommunalförbund, Dalslands Sparbank och Odlarföreningen som gör denna förstudie möjlig!